Cầu trục

Cầu trục được dùng để cẩu các vật nặng mà sức người không khiêng nổi. Cầu trục có một dầm gọi là cầu trục dầm đơn, có 2 dầm gọi là cầu trục dầm đôi, di chuyển trên đường ray chuyên dùng.