SỰ KIỆN

Các sự kiện Quốc tế và trong nước đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Các sự kiện này ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp tại Việt Nam.